Phrase Information

Plugin
CS:GO Chaos Mod
Name
Chaos_BlackWhite
English
Black & White
English (In-game Preview)
Black & White

Translations

English (en)
Black & White