Phrase Information

Plugin
CS:GO Chaos Mod
Name
Chaos_TeleportFewMetres
English
Teleport Players A Few Metres
English (In-game Preview)
Teleport Players A Few Metres

Translations

English (en)
Teleport Players A Few Metres