Phrase Information

Plugin
Jail Warden Pro modules
Name
Pris_Counter_ActionMessage_Freeday
English
Prisoners with Freeday:
English (In-game Preview)
Prisoners with Freeday:

Translations

English (en)
Prisoners with Freeday:
Russian (ru)
Игроков с Freeday: