Recent Translations by ☁Dreamplay☁ - AtomicGaming.org

warden_startstopcountdownhint added about 7 years ago (details)
en
Attention! The Warden {purple}started a START / STOP Countdown!
sv
Se upp! Fängelsedirektören har {purple}startat en START-/ STOP-nedräkning.
warden_deputy_ctsonly added about 7 years ago (details)
en
Only {purple}Counter-Terrorists{default} can become Deputy!
sv
Endast {purple}vakter{default} kan bli Vice fängelsedirektör.
warden_tdraweroff added about 7 years ago (details)
en
Drawer for Terrorists is {purple}disabled
sv
Målare för terrorister har {purple}stängts av
warden_countdowncanceled added about 7 years ago (details)
en
The Countdown was {darkred}canceled!
sv
Nedräkningen har {darkred}stängts av!
warden_deputy_fired_nc added about 7 years ago (details)
en
Warden: {1} has Fired the Deputy: {2}
sv
Fängelsedirektören: {1} har sparkat Vice fängelsedirektören: {2}
warden_nomuted added about 7 years ago (details)
en
There is no muted Prisoner!
sv
Det finns inga tystade fångar.
warden_noplant added about 7 years ago (details)
en
It's {darkred}forbidden{default} for Guards to drop weapons!
sv
Det är {darkred}förbjudet{default} för vakter att tappa vapen!
warden_white added about 7 years ago (details)
en
White
sv
vit
warden_personalfreeday added about 7 years ago (details)
en
{green}{1}{default} gets a {purple}FreeDay{default} next round
sv
{green}{1}{default} är {purple}ledig{default} nästa runda
warden_cuffsgot added about 7 years ago (details)
en
You've only got {green}{1}{default} handcuff(s) left!
sv
Du har bara {green}{1}{default} handklov(ar) kvar!
warden_doorclose_unavailable added about 7 years ago (details)
en
{darkred}This map doesn't support remote door closing. {default}You {purple}must manually close the doors!
sv
{darkred}Denna map har inte support för att öppna dörrarna på avstånd. {default}Du {purple}måste manuellt stänga dörrarna!
warden_close added about 7 years ago (details)
en
Exit
sv
Gå ut
warden_laser added about 7 years ago (details)
en
{1} Laser Pointer is now equipped!
sv
{1} Laserpekare har nu aktiverats.
warden_60 added about 7 years ago (details)
en
1 Minute
sv
1 minut
warden_no added about 7 years ago (details)
en
No
sv
Nej
warden_deputy_new added about 7 years ago (details)
en
{purple}{1}{default} is now the Deputy of the Warden.
sv
{purple}{1}{default} är nu Vice fängelsedirektör.
warden_dooropen added about 7 years ago (details)
en
The Warden has {purple}opened{default} the cells.
sv
Fängelsedirektören har {purple}öppnat{default} cellarna.
warden_voting added about 7 years ago (details)
en
Voting to kick the {purple}Warden{default} is currently disabled!
sv
Röstning för att sparka den nuvarande {purple}fängelsedirektören{default} har stängts av.
warden_deputy_fired added about 7 years ago (details)
en
Warden: {purple}{1}{default} has Fired the Deputy: {purple}{2}
sv
Fängelsedirektören: {purple}{1}{default} har sparkat Vice fängelsedirektören: {purple}{2}
warden_tdraweron added about 7 years ago (details)
en
Drawer for Terrorists is {purple}enabled
sv
Målare för Terrorister har {purple}aktiverats
warden_stopcountdown_nc added about 7 years ago (details)
en
Stop/End in {1} seconds!
sv
Stop/Sluta om {1} sekunder!
warden_deputy_nobecome added about 7 years ago (details)
en
You cannot become deputy, the warden must choose you
sv
Du kan inte bli vice fängelsedirektör, fängelsedirektören måste välja dig
warden_votesuccess added about 7 years ago (details)
en
The Voting to {purple}kick the Warden{default} was successful!
sv
Röstningen för att {purple}ta bort fängelsedirektören{default} vart lyckad.
warden_freedaynext added about 7 years ago (details)
en
Next Round
sv
Nästa Runda
warden_startcountdown_nc added about 7 years ago (details)
en
Start in {1} seconds!
sv
Startar om {1} sekunder!
warden_adminset added about 7 years ago (details)
en
Admin: {purple}{1}{default} set the Warden!
sv
Admin: {purple}{1}{default} har satts som fängelsedirektör !
warden_painter_title added about 7 years ago (details)
en
Painter Color
sv
Målarfärg
warden_noblockoff added about 7 years ago (details)
en
The Warden toggled {purple}NoBlock off!
sv
Fängelsedirektören har {purple}stängt av NoBlock.
warden_wrong added about 7 years ago (details)
en
Something went wrong! Please try again!
sv
Någonting gick fel! Var snäll och försök igen.
warden_drawer added about 7 years ago (details)
en
{1} Drawer equipt!
sv
{1} Målare aktiverat.
warden_bulletmarkoff added about 7 years ago (details)
en
Bullet Impact Sparks are now {purple}disabled!
sv
Skotträffsgnistor har nu {purple}stängts av!
warden_extend added about 7 years ago (details)
en
The Warden {1} has extended the roundtime by {2} minutes.
sv
Fängelsedirektören har sträckt ut rundan med {2} minuter.
warden_math_correct added about 7 years ago (details)
en
{1} has given a{green} correct answer!{default} The Answer was {purple}{2}!
sv
{1} har gett ett{green} korrekt svar!{default} Svaret var {purple}{2}!
warden_remove added about 7 years ago (details)
en
Remove the current Warden?
sv
Ta bort den nuvarande fängelsedirektören.
warden_cdmenu_startstop added about 7 years ago (details)
en
Set a Start/Stop Countdown
sv
Starta en Start-/Stop-nedräkning
warden_bulletmarkon added about 7 years ago (details)
en
Bullet Impact Sparks are now {purple}enabled!
sv
Skottträffsgnistor {purple}har aktiverats!
warden_minrandom added about 7 years ago (details)
en
There is only one (non-rebeling) Prisoner left!
sv
Det finns bara en icke-rebellande fånge kvar!
warden_painteron added about 7 years ago (details)
en
Painter {purple}is enabled
sv
Målare {purple}har aktiverats.
warden_300 added about 7 years ago (details)
en
5 Minutes
sv
5 minuter
warden_marker_faraway added about 7 years ago (details)
en
Your {1} Marker was removed! You were far away from it.
sv
Din {1} markör har tagits bort. Du var för långt ifrån den.
warden_30 added about 7 years ago (details)
en
30 Seconds
sv
30 sekunder
warden_tpainteron added about 7 years ago (details)
en
The Painter for Prisoners is {purple}enabled!
sv
Målare för fångar har {purple}stängts av.
warden_laser_off added about 7 years ago (details)
en
Disable Laser Pointer
sv
Stäng av Laserpekare
warden_yellow added about 7 years ago (details)
en
Yellow
sv
Gul
warden_opentime added about 7 years ago (details)
en
Now, the {purple}cell doors{default} should be open!
sv
Nu borde {purple}celldörrarna{default} vara öppna!
warden_sure added about 7 years ago (details)
en
Are you sure?
sv
Är du säker
warden_roundend added about 7 years ago (details)
en
Until Round End
sv
Ända till rundans slut
warden_voted added about 7 years ago (details)
en
You have already voted against the current {purple}Warden{default}!
sv
Du har redan röstat mot den nuvarande{purple}fängelsedirektören{default}!
warden_cdmenu_title added about 7 years ago (details)
en
Countdown Menu
sv
Nedräkningsmeny
warden_rebel_unmark added about 7 years ago (details)
en
Remove a Player from Rebels
sv
Ta bort en spelare från rebellistan