Recent Translations by 𝐟𝐢𝐟𝐤𝐨_

WinStreakOver added about 1 year ago (details)
en
The CTs have ended a {GREEN}{1}{NORMAL}-round long win streak!
sk
Cts ukončili {GREEN} {1} {NORMAL} -životný dlhý pruh!
RetakeSiteMessage added about 1 year ago (details)
en
Retake {GREEN}{1}: {LIGHT_RED}{2} Ts {NORMAL}vs {PURPLE}{3} CTs
sk
Retake {GREEN} {1}: {LIGHT_RED} {2} Ts {NORMAL} vs {PURPLE} {3} CTs
JoinedQueueMessage added about 1 year ago (details)
en
You have been placed in the waiting queue.
sk
Boli ste zaradení do čakacej fronty.
WinStreak added about 1 year ago (details)
en
The terrorists have won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row!
sk
Teroristi vyhrali {green} {1} {normal} kôl za sebou!
WaitingQueueMessage added about 1 year ago (details)
en
The game is currently full with {GREEN}{1} {NORMAL}players. You are in the waiting queue.
sk
Hra je momentálne plná s {GREEN} {1} {NORMAL} hráčmi. Ste v čakacej fronte.
ScrambleMessage added about 1 year ago (details)
en
The terrorists won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row. {PURPLE}Teams are being scrambled!
sk
Teroristi vyhrali {GREEN} {1} {NORMAL} kôl v rade. {PURPLE} tímy sú zamiešané!
WinStreakAlmostToScramble added about 1 year ago (details)
en
The terrorists have won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row - if they win {GREEN}{2} more, {PURPLE}teams will be scrambled.
sk
Teroristi vyhrali {GREEN} {1} {NORMAL} kola v rade - ak vyhrajú {GREEN} {2} viac, {PURPLE} tímy budú zamiešané.
fbracer_temName added about 1 year ago (details)
en
Fortified Bracer
sk
Opevnené chrániče
fbracer_temDesc added about 1 year ago (details)
en
+10 max HP.
sk
+10 max Životov.
You have {amount} levels in your levelbank, say levelbank to use them added about 1 year ago (details)
en
You have {1} levels in your levelbank, say levelbank to use them
sk
Máte vo svojej banke {1}levelov, povedzte levelbank, aby ste ich mohli používať
Add a level to current race from bank: added about 1 year ago (details)
en
Add a level to current race from bank:
sk
Pridať úroveň k aktuálnemu závodu z banky:
You do not have any levels in the level bank added about 1 year ago (details)
en
You do not have any levels in the level bank
sk
Nemáte v úrovni banky žiadne úrovne
You have {amount} levels in your levelbank added about 1 year ago (details)
en
You have {1} levels in your levelbank
sk
máte vo svojej banke úroveň {1}
Your race is already maxed added about 1 year ago (details)
en
Your race is already maxed
sk
Váš závod je už plný
Successfully added a level to race added about 1 year ago (details)
en
Successfully added a level to race
sk
Úspešne pridal úroveň do závodu
You do not have a valid race added about 1 year ago (details)
en
You don't have a valid race
sk
Nemáte platný závod
warden_playerdead added about 1 year ago (details)
en
only alive players may become warden.
sk
Iba živí hráči sa môžu stať wardenom.
warden_notwarden added about 1 year ago (details)
en
you are not the warden and therefore may not retire.
sk
nie ste warden, a preto nemusíte odísť do dôchodku.
warden_removed added about 1 year ago (details)
en
Admin: {1} fired Warden: {2}
sk
Admin: {1} vyhodil wardena: {2}
warden_new added about 1 year ago (details)
en
{1} has become the warden of this prison.
sk
{1} sa stal warden tohto väzenia.
warden_exist added about 1 year ago (details)
en
current warden is: {1}
sk
aktuálny warden je: {1}
warden_dead added about 1 year ago (details)
en
the warden are now dead. You may now choose a new one.
sk
strážca je teraz mŕtvy. Teraz si môžete zvoliť nového.
warden_disconnected added about 1 year ago (details)
en
the warden has disconnected. You may now choose a new one.
sk
warden sa odpojil. teraz si môžete zvoliť nový.
warden_noexist added about 1 year ago (details)
en
there was no warden to fire.
sk
nebol tam žiadny strážca na vyhodenie.
warden_ctsonly added about 1 year ago (details)
en
only Counter-Terrorists may become warden.
sk
Iba Counter-Terrorists sa môžu stať strážcami.
warden_retire added about 1 year ago (details)
en
{1} has decided to retire. You may now choose a new one.
sk
{1} sa rozhodol odísť do dôchodku. teraz si môžete zvoliť nového.
TakeOver Manual added about 1 year ago (details)
en
{green}[{olive}TAKEOVER{green}] {olive}Manual takeover by console command is {green}DISABLED{default}.
sk
{green} [{olive} Prevzatie {green}] {olive} manuálne prevzatie príkazom konzoly je {green} zakázané {default}.
TakeOver Cannot Execute Dead added about 1 year ago (details)
en
You cannot execute a takeover before you're dead.
sk
Nemôžete vykonať prevzatie skôr, ako budete mŕtvi.
Takeovervote Question added about 1 year ago (details)
en
Allow {1} to takeover a bot controlled living survivor?
sk
Dovoliť {1} prevziať žijúceho pozostalého pod kontrolou robotov?
TakeOver Cannot Execute added about 1 year ago (details)
en
You cannot execute a takeover before you're incapacitated or dead.
sk
Nemôžete vykonať prevzatie skôr, ako budete práceneschopní alebo mŕtvi.
No added about 1 year ago (details)
en
No
sk
Nie
Takeover Choice Question added about 1 year ago (details)
en
Do you want to takeover a bot controlled living survivor?
sk
Chcete prevziať žijúceho pozostalého pod kontrolou robotov?
Yes added about 1 year ago (details)
en
Yes
sk
Áno
TakeOver Disable added about 1 year ago (details)
en
{green}[{olive}TAKEOVER{green}] {olive}Takeover is {green}CURRENTLY DISABLED{default}.
sk
{green} [{olive} PREVZATIA {green}] {olive} Prevzatie je {green}MOMENTÁLNE ZAKÁZANÉ {default}.
TakeOver Fail added about 1 year ago (details)
en
{green}[{olive}TAKEOVER{green}] {olive}Takeover {green}FAILED{default}.
sk
{green} [{olive} PREVZATIE {green}] {olive} Prevzatie {green} ZLYHALO {default}.
TakeOver Control added about 1 year ago (details)
en
Player {olive}{1} {default}was put in control of a survivor bot{2}.
sk
Hráč {olive} {1} {default} dostal kontrolu nad robotom pre pozostalých {2}.
Too Late added about 1 year ago (details)
en
RTV cannot be used so late into the match
sk
rtv nemožno použiť tak neskoro do zápasu
RTV Changing added about 1 year ago (details)
en
RTV Successful: Map will change in five seconds
sk
rtv úspešný: mapa sa zmení o päť sekúnd
Ten Required added about 1 year ago (details)
en
Ten or less players are required for late game map changes
sk
Na neskoré zmeny máp hry je potrebných desať alebo menej hráčov
RTV Wait added about 1 year ago (details)
en
RTV Successful: Pending next map vote for change
sk
rtv úspešný: čaká sa na ďalšie hlasovanie mapy pre zmenu
Twelve Required added about 1 year ago (details)
en
Twelve or less players are required for late game map changes
sk
Na neskoré zmeny mapy hry je potrebných dvanásť alebo menej hráčov
Typed Change Map added about 1 year ago (details)
en
{1} typed change map: {2} more required.
sk
{1} napísaná mapa zmien: {2} viac potrebných.
Already Passed added about 1 year ago (details)
en
Map change is pending, please be patient.
sk
Čaká sa na zmenu mapy, buďte trpezliví.
Eight Required added about 1 year ago (details)
en
Eight or less players are required for late game map changes
sk
Na neskoré zmeny mapy hry je potrebných osem alebo menej hráčov
Loaded added about 1 year ago (details)
en
Loaded
sk
Načítané
Disabled added about 1 year ago (details)
en
is currently disabled.
sk
je momentálne zakázaný.
Error added about 1 year ago (details)
en
You can't do that right now.
sk
To teraz nemôžete urobiť.
Enabled added about 1 year ago (details)
en
Plugin enabled, valid commands are:
sk
Plugin povolený, platné príkazy sú:
Loading added about 1 year ago (details)
en
Loading
sk
Načítavanie
Dropped added about 1 year ago (details)
en
Target has been dropped.
sk
cieľ bol vyhodený.