Recent Translations by 𝐟𝐢𝐟𝐤𝐨_

WinStreakOver added over 1 year ago (details)
en
The CTs have ended a {GREEN}{1}{NORMAL}-round long win streak!
sk
Cts ukončili {GREEN} {1} {NORMAL} -životný dlhý pruh!
RetakeSiteMessage added over 1 year ago (details)
en
Retake {GREEN}{1}: {LIGHT_RED}{2} Ts {NORMAL}vs {PURPLE}{3} CTs
sk
Retake {GREEN} {1}: {LIGHT_RED} {2} Ts {NORMAL} vs {PURPLE} {3} CTs
JoinedQueueMessage added over 1 year ago (details)
en
You have been placed in the waiting queue.
sk
Boli ste zaradení do čakacej fronty.
WinStreak added over 1 year ago (details)
en
The terrorists have won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row!
sk
Teroristi vyhrali {green} {1} {normal} kôl za sebou!
WaitingQueueMessage added over 1 year ago (details)
en
The game is currently full with {GREEN}{1} {NORMAL}players. You are in the waiting queue.
sk
Hra je momentálne plná s {GREEN} {1} {NORMAL} hráčmi. Ste v čakacej fronte.
ScrambleMessage added over 1 year ago (details)
en
The terrorists won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row. {PURPLE}Teams are being scrambled!
sk
Teroristi vyhrali {GREEN} {1} {NORMAL} kôl v rade. {PURPLE} tímy sú zamiešané!
WinStreakAlmostToScramble added over 1 year ago (details)
en
The terrorists have won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row - if they win {GREEN}{2} more, {PURPLE}teams will be scrambled.
sk
Teroristi vyhrali {GREEN} {1} {NORMAL} kola v rade - ak vyhrajú {GREEN} {2} viac, {PURPLE} tímy budú zamiešané.
fbracer_temName added over 1 year ago (details)
en
Fortified Bracer
sk
Opevnené chrániče
fbracer_temDesc added over 1 year ago (details)
en
+10 max HP.
sk
+10 max Životov.
You have {amount} levels in your levelbank, say levelbank to use them added over 1 year ago (details)
en
You have {1} levels in your levelbank, say levelbank to use them
sk
Máte vo svojej banke {1}levelov, povedzte levelbank, aby ste ich mohli používať
Add a level to current race from bank: added over 1 year ago (details)
en
Add a level to current race from bank:
sk
Pridať úroveň k aktuálnemu závodu z banky:
You do not have any levels in the level bank added over 1 year ago (details)
en
You do not have any levels in the level bank
sk
Nemáte v úrovni banky žiadne úrovne
You have {amount} levels in your levelbank added over 1 year ago (details)
en
You have {1} levels in your levelbank
sk
máte vo svojej banke úroveň {1}
Your race is already maxed added over 1 year ago (details)
en
Your race is already maxed
sk
Váš závod je už plný
Successfully added a level to race added over 1 year ago (details)
en
Successfully added a level to race
sk
Úspešne pridal úroveň do závodu
You do not have a valid race added over 1 year ago (details)
en
You don't have a valid race
sk
Nemáte platný závod
warden_playerdead added over 1 year ago (details)
en
only alive players may become warden.
sk
Iba živí hráči sa môžu stať wardenom.
warden_notwarden added over 1 year ago (details)
en
you are not the warden and therefore may not retire.
sk
nie ste warden, a preto nemusíte odísť do dôchodku.
warden_removed added over 1 year ago (details)
en
Admin: {1} fired Warden: {2}
sk
Admin: {1} vyhodil wardena: {2}
warden_new added over 1 year ago (details)
en
{1} has become the warden of this prison.
sk
{1} sa stal warden tohto väzenia.
warden_exist added over 1 year ago (details)
en
current warden is: {1}
sk
aktuálny warden je: {1}
warden_dead added over 1 year ago (details)
en
the warden are now dead. You may now choose a new one.
sk
strážca je teraz mŕtvy. Teraz si môžete zvoliť nového.
warden_disconnected added over 1 year ago (details)
en
the warden has disconnected. You may now choose a new one.
sk
warden sa odpojil. teraz si môžete zvoliť nový.
warden_noexist added over 1 year ago (details)
en
there was no warden to fire.
sk
nebol tam žiadny strážca na vyhodenie.
warden_ctsonly added over 1 year ago (details)
en
only Counter-Terrorists may become warden.
sk
Iba Counter-Terrorists sa môžu stať strážcami.
warden_retire added over 1 year ago (details)
en
{1} has decided to retire. You may now choose a new one.
sk
{1} sa rozhodol odísť do dôchodku. teraz si môžete zvoliť nového.
TakeOver Manual added over 1 year ago (details)
en
{green}[{olive}TAKEOVER{green}] {olive}Manual takeover by console command is {green}DISABLED{default}.
sk
{green} [{olive} Prevzatie {green}] {olive} manuálne prevzatie príkazom konzoly je {green} zakázané {default}.
TakeOver Cannot Execute Dead added over 1 year ago (details)
en
You cannot execute a takeover before you're dead.
sk
Nemôžete vykonať prevzatie skôr, ako budete mŕtvi.
Takeovervote Question added over 1 year ago (details)
en
Allow {1} to takeover a bot controlled living survivor?
sk
Dovoliť {1} prevziať žijúceho pozostalého pod kontrolou robotov?
TakeOver Cannot Execute added over 1 year ago (details)
en
You cannot execute a takeover before you're incapacitated or dead.
sk
Nemôžete vykonať prevzatie skôr, ako budete práceneschopní alebo mŕtvi.
No added over 1 year ago (details)
en
No
sk
Nie
Takeover Choice Question added over 1 year ago (details)
en
Do you want to takeover a bot controlled living survivor?
sk
Chcete prevziať žijúceho pozostalého pod kontrolou robotov?
Yes added over 1 year ago (details)
en
Yes
sk
Áno
TakeOver Disable added over 1 year ago (details)
en
{green}[{olive}TAKEOVER{green}] {olive}Takeover is {green}CURRENTLY DISABLED{default}.
sk
{green} [{olive} PREVZATIA {green}] {olive} Prevzatie je {green}MOMENTÁLNE ZAKÁZANÉ {default}.
TakeOver Fail added over 1 year ago (details)
en
{green}[{olive}TAKEOVER{green}] {olive}Takeover {green}FAILED{default}.
sk
{green} [{olive} PREVZATIE {green}] {olive} Prevzatie {green} ZLYHALO {default}.
TakeOver Control added over 1 year ago (details)
en
Player {olive}{1} {default}was put in control of a survivor bot{2}.
sk
Hráč {olive} {1} {default} dostal kontrolu nad robotom pre pozostalých {2}.
Too Late added over 1 year ago (details)
en
RTV cannot be used so late into the match
sk
rtv nemožno použiť tak neskoro do zápasu
RTV Changing added over 1 year ago (details)
en
RTV Successful: Map will change in five seconds
sk
rtv úspešný: mapa sa zmení o päť sekúnd
Ten Required added over 1 year ago (details)
en
Ten or less players are required for late game map changes
sk
Na neskoré zmeny máp hry je potrebných desať alebo menej hráčov
RTV Wait added over 1 year ago (details)
en
RTV Successful: Pending next map vote for change
sk
rtv úspešný: čaká sa na ďalšie hlasovanie mapy pre zmenu
Twelve Required added over 1 year ago (details)
en
Twelve or less players are required for late game map changes
sk
Na neskoré zmeny mapy hry je potrebných dvanásť alebo menej hráčov
Typed Change Map added over 1 year ago (details)
en
{1} typed change map: {2} more required.
sk
{1} napísaná mapa zmien: {2} viac potrebných.
Already Passed added over 1 year ago (details)
en
Map change is pending, please be patient.
sk
Čaká sa na zmenu mapy, buďte trpezliví.
Eight Required added over 1 year ago (details)
en
Eight or less players are required for late game map changes
sk
Na neskoré zmeny mapy hry je potrebných osem alebo menej hráčov
Loaded added over 1 year ago (details)
en
Loaded
sk
Načítané
Disabled added over 1 year ago (details)
en
is currently disabled.
sk
je momentálne zakázaný.
Error added over 1 year ago (details)
en
You can't do that right now.
sk
To teraz nemôžete urobiť.
Enabled added over 1 year ago (details)
en
Plugin enabled, valid commands are:
sk
Plugin povolený, platné príkazy sú:
Loading added over 1 year ago (details)
en
Loading
sk
Načítavanie
Dropped added over 1 year ago (details)
en
Target has been dropped.
sk
cieľ bol vyhodený.