Recent Translations by PreFiX

ratio_fullguards added over 1 year ago (details)
en
The guards are currently full. Please try again later.
lt
Prižiūrėtojų eilė šiuo metu yra pilna. Prašome pamėginti vėliau.
ratio_accept_line2 added over 1 year ago (details)
en
I confirm that I read & I understand the rules.
lt
Aš patvirtinu, jog aš perskaičiau ir susipažinau su taisyklėmis.
ratio_advip added over 1 year ago (details)
en
Get a {darkred}VIP{default} to be automatically moved to the front of the queue.
lt
Tapkite {darkred}VIP{default} ir būsite perkeltas į eilės priekį.
ratio_guard_disable added over 1 year ago (details)
en
You deny to be picked as random guard when guard queue is empty
lt
Jūs neigiate būti atsitiktinai parinktas, kai prižiūrėtojų eilė yra tuščia.
ratio_hasactivated added over 1 year ago (details)
en
Admin has activated the Ratio. Ratio fix next round.
lt
Administratorius aktyvavo Santykį. Santykis susitvarkys nuo kito raundo.
ratio_number added over 1 year ago (details)
en
You are {green}#{1}{default} in the guard queue.
lt
Jūs esate {green}#{1}{default} prižiūrėtojų eilėje.
ratio_mostactive added over 1 year ago (details)
en
You must have played at least {1} to play as a guard.
lt
Jūs privalote būti pražaidę bent {1} norint tapti prižiūrėtoju.
ratio_hours added over 1 year ago (details)
en
hour(s)
lt
valanda(os)
ratio_stamm added over 1 year ago (details)
en
You need at least {1} Stamm Points to play as a guard
lt
Jūs turite turėti bent {1} Stamm taškų norint žaisti už prižiūrėtoją
ratio_banned_nc added over 1 year ago (details)
en
Cannot play on guards because you are CT banned.
lt
Negalite žaisti už prižiūrėtojus nes turite CT blokavimą.
ratio_notonqueue added over 1 year ago (details)
en
Your aren't in the guard queue!
lt
Jūs nesate prižiūrėtojų eilėje!
ratio_accept_title added over 1 year ago (details)
en
Guard Qualifications
lt
Prižiūrėtojo kvalifikacijos
ratio_remove added over 1 year ago (details)
en
Remove from Queue:
lt
Pašalinti iš eilės:
ratio_accept_line1 added over 1 year ago (details)
en
Before you become a guard, you must accept these terms and agreements:
lt
Prieš tapdami prižiūrėtoju, jūs privalote sutikti su šiais terminais ir susitarimais:
ratio_auto added over 1 year ago (details)
en
You cannot use auto select to join a team.
lt
Jūs negalite naudoti \"auto select\" norint prisijungti prie komandos.
ratio_lvlranks added over 1 year ago (details)
en
You need at least Level {1} to play as a guard
lt
Jūs privalote būti bent {1} lygio norint žaisti už prižiūrėtoją.
ratio_steamgroup added over 1 year ago (details)
en
Cannot play on guards, you need to join our steamgroup first
lt
Negalite žaisti už prižiūrėtojus, privalote prisijungti prie steam grupės.
ratio_steamrep added over 1 year ago (details)
en
Cannot play on guards because you are a {red}SCAMMER{default}. see steamrep.com
lt
Negalite žaisti prižiūrėtoju nes esate {red}APGAVIKAS{default}. peržiūrėkite steamrep.com
ratio_empty added over 1 year ago (details)
en
The queue is currently {green}empty{default}.
lt
Eilė šiuo metu {green}tuščia{default}.
ratio_noct added over 1 year ago (details)
en
You must be a {green}prisoner{default} to join the queue.
lt
Jūs privalote būti {green}kalinys{default} norint prisijungti prie eilės.
ratio_accept added over 1 year ago (details)
en
Yes, I accept these terms and agreements.
lt
Taip, aš patvirtinu šiuos terminus ir susitarimus.
ratio_clearqueue added over 1 year ago (details)
en
The admin has cleared the Guard queue!
lt
Administratorius išvalė prižiūrėtojų eilę!
ratio_accept_line5 added over 1 year ago (details)
en
Failiure to comply with the rules will be result in a CT ban.
lt
Nesilaikant taisyklių gausite CT blokavimą.
ratio_yes added over 1 year ago (details)
en
Yes
lt
Taip
ratio_banned added over 1 year ago (details)
en
Cannot play on guards because you are {green}CT{default} banned.
lt
Negalite žaisti už prižiūrėtojus, nes esate gavę {green}CT{default} blokavimą.
ratio_find added over 1 year ago (details)
en
Finding the next guard from queue. {green}{1} {default}is the new guard.
lt
Ieškomas kitas prižiūrėtojas iš eilės. {green}{1} {default}nuo šiol yra naujas prižiūrėtojas.
ratio_accept_line4 added over 1 year ago (details)
en
I confirm that I will play fair & follow the server rules.
lt
Aš patvirtintu, jog aš žaisiu sąžiningai ir laikysiuosi serverio taisyklių.
ratio_cooldown added over 1 year ago (details)
en
You are blocked for missing right answer. Try it next round.
lt
Jūs esate užblokuotas už neteisingą atsakymą. Pamėginkite kitą roundą.
ratio_question_title added over 1 year ago (details)
en
Please answer the following questions to become a Guard.
lt
Prašome atsakyti į duotus klausimus norint tapti Prižiūrėtoju.
ratio_novalid added over 1 year ago (details)
en
Could not find a{green} valid player{default} to switch to guards. Contact an admin.
lt
Nepavyko rasti {green} žaidėjo {default} kurį perkelti į prižiūrėtojus. Susisiekite su administracija.
ratio_swap_spec added over 1 year ago (details)
en
You was swapped to T Team, since you joined in the guard queue
lt
Jūs buvote perkeltas į Kalinių komandą, kadangi prisijungėte prie prižiūrėtojų eilės.
ratio_leavedqueue added over 1 year ago (details)
en
You are no longer in the guard queue!
lt
Nuo šiol jūs nesate prižiūrėtojų eilėje!
ratio_removed added over 1 year ago (details)
en
The Admin {1} removed {2} from the Guard queue!
lt
Administratorius {1} pašalino {2} iš Prižiūrėtojų eilės
ratio_accept_line3 added over 1 year ago (details)
en
I confirm that I have read the CT rules twice!
lt
Aš patvirtinu, jog perskaičiau Prižiūrėtojų taisykles du kartus!
ratio_info_title added over 1 year ago (details)
en
Guard Queue:
lt
Prižiūrėtojų eilė:
ratio_rankme added over 1 year ago (details)
en
You need at least {1} RankMe Points to play as a guard
lt
Jūs turite turėti bent {1} RankMe taškų norint tapti prižiūrėtoju
ratio_rankme added over 1 year ago (details)
en
You need at least {1} RankMe Points to play as a guard
lt
Jūs turite turėti bent {1
ratio_mostactive_terror added over 1 year ago (details)
en
You must have played at least {1} as terror to play as a guard.
lt
Jūs privalote būti pražaidę bent {1} kaip kaliniui norint tapti prižiūrėtoju.
ratio_sure added over 1 year ago (details)
en
Are you sure?
lt
Ar esate tikras?
ratio_no added over 1 year ago (details)
en
No
lt
Ne
ratio_reputation added over 1 year ago (details)
en
You need at least {1} Reputation Points to play as a guard
lt
Jums reikia bent {1} reputacijos taškų norint tapti prižiūrėtoju
ratio_voice added over 1 year ago (details)
en
You have not used your mic before, you cannot join guards without voice. Use your mic and try again.
lt
Jūs dar nenaudojote mikrofono ankščiau, todėl negalite prisijungti prie prižiūrėtojų be mikrofono. Naudokite mikrofoną ir bandykite vėl.
ratio_fullqueue added over 1 year ago (details)
en
Guards team is full. You are {green}#{1}{default} in the queue.
lt
Prižiūrėtojų komanda yra pilna. Jūs esate {green}#{1}{default} eilėje.
ratio_minutes added over 1 year ago (details)
en
minute(s)
lt
minutė(s)
ratio_close added over 1 year ago (details)
en
Exit
lt
Išeiti
ratio_hasdisabled added over 1 year ago (details)
en
Admin has disabled the Ratio
lt
Administracija išjungė žaidėjų santykį
ratio_seconds added over 1 year ago (details)
en
seconds
lt
sekundės
ratio_active added over 1 year ago (details)
en
Ratio is active! 1 Guards to {1} Prisoners
lt
Ratio yra aktyvus! 1 Prižiūrėtotas prie {1} kalinių
ratio_notaccept added over 1 year ago (details)
en
No, I don't want to become a guard.
lt
Ne, aš nenoriu tapti prižiūrėtoju.
ratio_thxvip added over 1 year ago (details)
en
Thank you for being a {darkred}VIP{default}! You have been moved to the {green}front of the queue!{default}
lt
Ačiū jog esate {darkred}VIP{default} žaidėjas! Jūs esate perkeltas į {green}eilės priekį!{default}