Recent Translations by PreFiX

ratio_fullguards added 12 months ago (details)
en
The guards are currently full. Please try again later.
lt
Prižiūrėtojų eilė šiuo metu yra pilna. Prašome pamėginti vėliau.
ratio_accept_line2 added 12 months ago (details)
en
I confirm that I read & I understand the rules.
lt
Aš patvirtinu, jog aš perskaičiau ir susipažinau su taisyklėmis.
ratio_advip added 12 months ago (details)
en
Get a {darkred}VIP{default} to be automatically moved to the front of the queue.
lt
Tapkite {darkred}VIP{default} ir būsite perkeltas į eilės priekį.
ratio_guard_disable added 12 months ago (details)
en
You deny to be picked as random guard when guard queue is empty
lt
Jūs neigiate būti atsitiktinai parinktas, kai prižiūrėtojų eilė yra tuščia.
ratio_hasactivated added 12 months ago (details)
en
Admin has activated the Ratio. Ratio fix next round.
lt
Administratorius aktyvavo Santykį. Santykis susitvarkys nuo kito raundo.
ratio_number added 12 months ago (details)
en
You are {green}#{1}{default} in the guard queue.
lt
Jūs esate {green}#{1}{default} prižiūrėtojų eilėje.
ratio_mostactive added 12 months ago (details)
en
You must have played at least {1} to play as a guard.
lt
Jūs privalote būti pražaidę bent {1} norint tapti prižiūrėtoju.
ratio_hours added 12 months ago (details)
en
hour(s)
lt
valanda(os)
ratio_stamm added 12 months ago (details)
en
You need at least {1} Stamm Points to play as a guard
lt
Jūs turite turėti bent {1} Stamm taškų norint žaisti už prižiūrėtoją
ratio_banned_nc added 12 months ago (details)
en
Cannot play on guards because you are CT banned.
lt
Negalite žaisti už prižiūrėtojus nes turite CT blokavimą.
ratio_notonqueue added 12 months ago (details)
en
Your aren't in the guard queue!
lt
Jūs nesate prižiūrėtojų eilėje!
ratio_accept_title added 12 months ago (details)
en
Guard Qualifications
lt
Prižiūrėtojo kvalifikacijos
ratio_remove added 12 months ago (details)
en
Remove from Queue:
lt
Pašalinti iš eilės:
ratio_accept_line1 added 12 months ago (details)
en
Before you become a guard, you must accept these terms and agreements:
lt
Prieš tapdami prižiūrėtoju, jūs privalote sutikti su šiais terminais ir susitarimais:
ratio_auto added 12 months ago (details)
en
You cannot use auto select to join a team.
lt
Jūs negalite naudoti \"auto select\" norint prisijungti prie komandos.
ratio_lvlranks added 12 months ago (details)
en
You need at least Level {1} to play as a guard
lt
Jūs privalote būti bent {1} lygio norint žaisti už prižiūrėtoją.
ratio_steamgroup added 12 months ago (details)
en
Cannot play on guards, you need to join our steamgroup first
lt
Negalite žaisti už prižiūrėtojus, privalote prisijungti prie steam grupės.
ratio_steamrep added 12 months ago (details)
en
Cannot play on guards because you are a {red}SCAMMER{default}. see steamrep.com
lt
Negalite žaisti prižiūrėtoju nes esate {red}APGAVIKAS{default}. peržiūrėkite steamrep.com
ratio_empty added 12 months ago (details)
en
The queue is currently {green}empty{default}.
lt
Eilė šiuo metu {green}tuščia{default}.
ratio_noct added 12 months ago (details)
en
You must be a {green}prisoner{default} to join the queue.
lt
Jūs privalote būti {green}kalinys{default} norint prisijungti prie eilės.
ratio_accept added 12 months ago (details)
en
Yes, I accept these terms and agreements.
lt
Taip, aš patvirtinu šiuos terminus ir susitarimus.
ratio_clearqueue added 12 months ago (details)
en
The admin has cleared the Guard queue!
lt
Administratorius išvalė prižiūrėtojų eilę!
ratio_accept_line5 added 12 months ago (details)
en
Failiure to comply with the rules will be result in a CT ban.
lt
Nesilaikant taisyklių gausite CT blokavimą.
ratio_yes added 12 months ago (details)
en
Yes
lt
Taip
ratio_banned added 12 months ago (details)
en
Cannot play on guards because you are {green}CT{default} banned.
lt
Negalite žaisti už prižiūrėtojus, nes esate gavę {green}CT{default} blokavimą.
ratio_find added 12 months ago (details)
en
Finding the next guard from queue. {green}{1} {default}is the new guard.
lt
Ieškomas kitas prižiūrėtojas iš eilės. {green}{1} {default}nuo šiol yra naujas prižiūrėtojas.
ratio_accept_line4 added 12 months ago (details)
en
I confirm that I will play fair & follow the server rules.
lt
Aš patvirtintu, jog aš žaisiu sąžiningai ir laikysiuosi serverio taisyklių.
ratio_cooldown added 12 months ago (details)
en
You are blocked for missing right answer. Try it next round.
lt
Jūs esate užblokuotas už neteisingą atsakymą. Pamėginkite kitą roundą.
ratio_question_title added 12 months ago (details)
en
Please answer the following questions to become a Guard.
lt
Prašome atsakyti į duotus klausimus norint tapti Prižiūrėtoju.
ratio_novalid added 12 months ago (details)
en
Could not find a{green} valid player{default} to switch to guards. Contact an admin.
lt
Nepavyko rasti {green} žaidėjo {default} kurį perkelti į prižiūrėtojus. Susisiekite su administracija.
ratio_swap_spec added 12 months ago (details)
en
You was swapped to T Team, since you joined in the guard queue
lt
Jūs buvote perkeltas į Kalinių komandą, kadangi prisijungėte prie prižiūrėtojų eilės.
ratio_leavedqueue added 12 months ago (details)
en
You are no longer in the guard queue!
lt
Nuo šiol jūs nesate prižiūrėtojų eilėje!
ratio_removed added 12 months ago (details)
en
The Admin {1} removed {2} from the Guard queue!
lt
Administratorius {1} pašalino {2} iš Prižiūrėtojų eilės
ratio_accept_line3 added 12 months ago (details)
en
I confirm that I have read the CT rules twice!
lt
Aš patvirtinu, jog perskaičiau Prižiūrėtojų taisykles du kartus!
ratio_info_title added 12 months ago (details)
en
Guard Queue:
lt
Prižiūrėtojų eilė:
ratio_rankme added 12 months ago (details)
en
You need at least {1} RankMe Points to play as a guard
lt
Jūs turite turėti bent {1} RankMe taškų norint tapti prižiūrėtoju
ratio_rankme added 12 months ago (details)
en
You need at least {1} RankMe Points to play as a guard
lt
Jūs turite turėti bent {1
ratio_mostactive_terror added 12 months ago (details)
en
You must have played at least {1} as terror to play as a guard.
lt
Jūs privalote būti pražaidę bent {1} kaip kaliniui norint tapti prižiūrėtoju.
ratio_sure added 12 months ago (details)
en
Are you sure?
lt
Ar esate tikras?
ratio_no added 12 months ago (details)
en
No
lt
Ne
ratio_reputation added 12 months ago (details)
en
You need at least {1} Reputation Points to play as a guard
lt
Jums reikia bent {1} reputacijos taškų norint tapti prižiūrėtoju
ratio_voice added 12 months ago (details)
en
You have not used your mic before, you cannot join guards without voice. Use your mic and try again.
lt
Jūs dar nenaudojote mikrofono ankščiau, todėl negalite prisijungti prie prižiūrėtojų be mikrofono. Naudokite mikrofoną ir bandykite vėl.
ratio_fullqueue added 12 months ago (details)
en
Guards team is full. You are {green}#{1}{default} in the queue.
lt
Prižiūrėtojų komanda yra pilna. Jūs esate {green}#{1}{default} eilėje.
ratio_minutes added 12 months ago (details)
en
minute(s)
lt
minutė(s)
ratio_close added 12 months ago (details)
en
Exit
lt
Išeiti
ratio_hasdisabled added 12 months ago (details)
en
Admin has disabled the Ratio
lt
Administracija išjungė žaidėjų santykį
ratio_seconds added 12 months ago (details)
en
seconds
lt
sekundės
ratio_active added 12 months ago (details)
en
Ratio is active! 1 Guards to {1} Prisoners
lt
Ratio yra aktyvus! 1 Prižiūrėtotas prie {1} kalinių
ratio_notaccept added 12 months ago (details)
en
No, I don't want to become a guard.
lt
Ne, aš nenoriu tapti prižiūrėtoju.
ratio_thxvip added 12 months ago (details)
en
Thank you for being a {darkred}VIP{default}! You have been moved to the {green}front of the queue!{default}
lt
Ačiū jog esate {darkred}VIP{default} žaidėjas! Jūs esate perkeltas į {green}eilės priekį!{default}